Dathlu Llysgenhadon Twristiaeth dros Gymru

Cynhaliwd y gweithdy cyntaf erioed dros Gymru gyfan ar gynlluniau llysgennad twristiaeth ar yr 20fed o Fehefin yng Ngwesty’r Imperial yn Llandudno. Roedd y gweithdy yn bartneriaeth rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Phrosiect y Genhedlaeth Dwristiaeth Nesaf gan goleg Met Caerdydd, ar gyfer datblygu cynllun peilot i ardal Yr Wyddfa fel rhan o Gynllun Partneriaeth Yr Wyddfa.

snowdonia logo

Agorwyd y digwyddiad rhad ac am ddim – Llysgenhadon dros Gymru: Ymarfer Da a Dysgu Gwersi – gan yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC. Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, “mae hi’n hanfodol fod ymwelwyr yn cael gwybodaeth ddifyr a chyson sy’n eu cynhorthwy i gael gwir brofiad o’r ardal, o’n diwylliant dwyieithog ag ein hamgylchedd eiconig. Fe allai cynlluniau llysgennad chwarae rhan allweddol ac mae’r gweithdy gyntaf ar draws Cymru hwn ar gynlluniau llysgennad yn ffordd wych i rannu ymarfer da.”

LOrd DET

Mynychwyd y digwyddiad gan tua 100 o bobl ac fe’i gadeiriwyd gan Iwan Thomas, Prif Weithredwr Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro ar gyfer Menter a Datblygu (PLANNED). Siaradwyd llysgenhadon o Wrecsam, Sir Ddinbych, Bannau Brycheiniog a Phenrhyn Gŵyr am eu cynlluniau a’r buddiannau i fusnesau a lleoliadau.

Iwan Thomas

Yn ôl Tracey Purnell, Llysgennad o Fannau Brycheiniog, “roedd y digwyddiad yn llawn gwybodaeth  ac fe wnes i fwynhau’n arw. Cefais y cyfle i ryngweithio gyda phobl angerddol gyda’r un angerdd ag amcanion â minnau. Roedd yn gyfle gwych i arddangos y cynllun sydd wedi ei greu gan Carol Williams, Swyddog Ardal Twf Twristiaeth Bannau Brycheiniog. Mae’r cynllun llysgennad wir yn helpu i hyrwyddo a gwarchod y Parc Cenedlaethol ac yn ehangu profiad ymwelwyr.”

Dywedodd Dean Jefferey, Llysgennad o Twristiaeth Bae Abertawe, “Roedd yn ddigwyddiad gwych gyda chyfleoedd i ddysgu o ardaloedd arall o Gymru. Mae llysgenhadon yn ychwanegiad i leoliad, yn rhoi croeso cyfeillgar ag argymhellion i ymwelwyr gyda gwybodaeth leol a gogwydd personol. Roedd yn fraint cael ein dewis ochr yn ochr â chynlluniau arbennig mewn ardaloedd eraill – mae’n rhaid ein bod yn gwneud rhywbeth yn iawn ym Mhenrhyn Gŵyr, ac rydym yn falch i gynnig mewnbwn i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae nifer o aelodau Twristiaeth Bae Abertawe hefyd yn Lysgenhadon Gŵyr ac yn ei weld yn dod a budd i’w busnes.”

 

 

Ychwanegodd Sam Regan, Cadeirydd Dyma Wrecsam, “Roedd yn ddigwyddiad ffantastig ac yn gyfle gwych nid yn unig i arddangos Wrecsam ond hefyd i ddathlu llwyddiant y rhaglenni llysgenhadol sy’n cymryd rhan ar draws y wlad. Mae’n amlwg er bod ardaloedd yn ymgymryd at eu targedau mewn ffyrdd gwahanol, mae ein hamcanion yr un fath. Mae partneriaeth rhwng sefydliadau cyhoeddus a phreifat yn allweddol ar gyfer llwyddiant, ac mae’r gwaith sy’n cael ei wneud gan bawb ar draws Cymru yn cael effaith fawr ar y diwydiant twristiaeth.”

Amlygodd Catrin Glyn, Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa fod y gweithdy “yn rhoi cyfle i ni fel Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i ddewis a dethol yr agweddau gorau o gynlluniau llysgennad ar draws Cymru, fydd yn ein galluogi i ddylunio cynllun unigryw i’r ardal. Mae gan Yr Wyddfa ag Eryri le pwysig iawn yng nghalonnau nifer o bobl, felly roedd yn galonogol eithriadol i gael trafodaeth mor werthfawr ar ddatblygu cynllun o’r fath yn Eryri. Roedd cymaint o bethau da y gallwn gymryd o’r digwyddiad. Y camau nesaf fyd parhau gyda’r trafodaethau gyda phobl leol a busnesau er mwyn datblygu amcanion clir ar gyfer yr hyn ydym yn anelu i’w gyflawni.”

Catrin

Roedd arddangoswyr yn cynnwys Cadw’ch Cymru’n Daclus (Goriad Gwyrdd a’r Faner Las), Experience Comunity, Family Holiday Association, Lab Cynaladwyedd Prifysgol Bangor, Cymdeithas Eryri, Eryri Bywiol, Sefydliad Swyddogol Tywyswyr Cymru, Food Skills Cymru, Llechi Cymru a Techniquest Glyndŵr.

Roedd John Kinnear, Pennaeth Rhaglenni Family Holidays Association yn hynod falch o fod yno. Adlewyrchodd John fod ‘llysgenhadon yn syniad gwych i gynorthwyo ymwelwyr i wneud y gorau o’u hamser yn Eryri gan eu hannog i ymweld â lleoliadau llai hysbys. Nid yw nifer o deuluoedd sy’n ei chael hi’n anodd fyth yn cymryd rhan mewn twristiaeth felly roedd hi’n wych cyfarfod pobl oedd y awyddus i gydweithio â ni yn Family Holiday Association i helpu mwy o deuluoedd i gael bydd o’r profiadau ffantastig sydd gan Gymru i gynnig.”

 

 

Dywedodd yr arddangosydd Craig Grimes, Rheolwr Gyfarwyddwr Experience Community, sefydliad di elw sy’n cynnig cyfleoedd twristiaeth wledig i bobl anabl, “roedd yn wych bod yn rhan o’r digwyddiad llysgenhadon, roedd gan bobl ddiddordeb mawr mewn trafod pa gyfleoedd y gallent gynnig i bobl anabl. Fe sgwrsio ni â chwmnïau llogi beics, cyflenwyr llefydd i aros, canolfannau awyr agored a staff y Parc Cenedlaethol. Roedd yn galonogol gweld fod gwir botensial i ddatblygu cynnyrch holl-gynhwysfawr yng Nghymru.”

Roddwyd rhoddion hael gan Westy’r Imperial, Retreats Group, RibRide, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Loving Welsh Food a Gelli Gyffwrdd ar gyfer cwis Yr Wyddfa. Noddwyd y digwyddiad gan Gynghrair Twristiaeth Cymru a Thwristiaeth Canolbarth Cymru. Dywedodd Paula Ellis, Rheolwr Cyffredinol Grŵp Retreats Group, “Roedd Gwesty Twr y Felin, Penrhiw Priory a Roch Castle yn hynod o falch i noddi’r digwyddiad cychwynnol gan gynnig gwobrau i aros ym mhob un o’r lleoliadau. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu’r 3 enillwr i Sir Benfro.”

Audience

Dywedodd Heini Jones o NTG Cymru, “Rydym yn gwerthfawrogi’r rheiny a fynychwyd, noddwyd, arddangoswyd ag a siaradodd yn y digwyddiad nodedig hwn. Fe ragorodd y digwyddiad ar ddisgwyliadau pawb. Roedd y digwyddiad wedi ei fynychu’n dda iawn gan fusnesau, gan roi’r cyfle iddynt ddysgu gan y gwahanol fathau o gynlluniau llysgennad. Fe drafodwyd y buddion potensial o raglen Llysgenhadon Yr Wyddfa gan y rheiny a gymerodd ran gan rannu syniadau yn uniongyrchol gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Roedd yn achlysur rhyngweithio pwysig wnaeth atgyfnerthu partneriaethau dros hyrwyddo datblygiad twristiaeth gynaliadwy yng Nghymru.”

Nodyn i Olygyddion:

Mae’r Prosiect y Genhedlaeth Dwristiaeth Nesaf sydd wedi ei leoli ym Mhrifysgol Met Caerdydd wedi ei ariannu gan y Comisiwn Ewropeaidd ac yn anelu i gryfhau’r cydweithio rhwng diwydiant, cyflenwyr addysg a llywodraeth fel ymateb i fylchau mewn sgiliau digidol ac mewn cynaliadwyedd.

Mae Partneriaeth Yr Wyddfa yn dod a swyddogion sy’n cynrychioli’r sefydliadau a’r tirfeddianwyr sy’n gyfrifol am reoli’r mynydd yn nhermau llawr gwlad at ei gilydd. Mae hyn yn amrywio o fod yn waith cadwraeth a rheoli llwybrau i dwristiaeth, ffermio ac achub mynydd.

Lansiwyd y Cynllun ym mis Chwefror 2018 gan Weinidog Amgylchedd Llywodraeth Cymru, Hannah Blythyn.

Gellir gweld Cynllun Partneriaeth Yr Wyddfa ar http://www.snowdonpartnership.co.uk 

Am fwy o fanylion cysylltwch ag Ioan Gwilym, Swyddog Cyfathrebu – Gwasanaethau Corfforaethol APCE ar 01766 772 253 / 07900 267506 neu e-bostiwch ioan.gwilym@eryri.llyw.cymrfu