Cwrdd â’r Enillwyr #NTG2020

Cynhaliodd Cymdeithas Dwristiaeth Cymru mewn partneriaeth â phrosiect gan ’Next Tourism Generation’ (NTG) sydd wedi ei leoli ym Met Caerdydd gystadleuaeth twristiaeth gyntaf erioed i fyfyrwyr ledled Cymru. Gwahoddwyd myfyrwyr o golegau a phrifysgolion ledled y wlad i gymryd rhan a derbyniwyd ceisiadau ysbrydoledig gan Ogledd a De Chymru.

Gwahoddwyd arbenigwyr diwydiant i farnu’r ceisiadau a dderbyniwyd gan mai un o brif amcanion y gystadleuaeth oedd ymgysylltu â diwydiant ag addysg. Gwirfoddolodd y beirniaid eu hamser trwy rannu eu cyfoeth o brofiad a gwybodaeth broffesiynol. Bydd eu sylwadau i’r holl fyfyrwyr yn fuddiol iddynt wrth symud ymlaen yn eu gyrfa.

Dywedodd enillydd y categori Twristiaeth Gynaliadwy, Jenna O’Brien o Goleg Menai, “Mae’r gystadleuaeth hon wedi rhoi cyfle i mi fynegi fy angerdd a brwdfrydedd dros warchod amgylchedd, diwylliant ac iaith fy ardal, yn ogystal â fy helpu i sylweddoli pa faes twristiaeth gynaliadwy yr hoffwn ei ddilyn. Hoffwn ddiolch i bawb a roddodd y cyfle a’r profiad hwn i mi, gan gynnwys fy nhiwtor Sharon, gan ei bod yn help mawr i gwblhau’r fideo. ” Ar hyn o bryd mae Jenna yn astudio diploma mewn Teithio a Thwristiaeth. Amlygodd y beirniaid ei hymrwymiad hyfryd i’w hardal leol, ei haeddfedrwydd a’i phroffesiynoldeb.

Jenna o Coleg Menai

Pwysleisiodd enillydd y categori Ymgysylltu â’r Diwydiant, Evan Davies o Goleg Sir Benfro, “Roedd y gystadleuaeth hon yn gyfle gwych i gynorthwyo yn fy nhyfiant personol a hyrwyddo fy ngyrfa ym maes lletygarwch. Mae’n hanfodol datblygu a meithrin gyrfaoedd ym maes lletygarwch oherwydd gall dysgu crefft newydd ehangu gorwelion. ” Uchelgais Evan yw hyrwyddo ei yrfa fel cogydd trwy ei addysg a’i leoliad gwaith mewn gwesty blaenllaw. Amlygodd y beirniaid fod gan Evan ddyfodol disglair o’i flaen yn y byd coginio.

Evan o Coleg Sir Benfro

Noddodd Cyrchfan Parc Cenedlaethol Bluestone y ddau gategori cystadlu a bydd yn cyflwyno taleb amazon gwerth £100 i’r ddau enillydd. Dywedodd Marten Lewis, Pennaeth Cyfrifoldeb Corfforaethol, “Gwnaeth ansawdd uchel y cystadlaethau cystadlu argraff fawr arnom a llongyfarchwn Jenna am ennill Twristiaeth Gynaliadwy ac Evan am ennill Ymgysylltiad â’r Diwydiant. Mae’r ddau ohonyn nhw’n dangos gwybodaeth, sgiliau a dyheadau eithriadol a fydd o werth mawr i ddyfodol twristiaeth Cymru.”

Hyrwyddodd y gystadleuaeth bwysigrwydd twristiaeth a lletygarwch mewn addysg yng Nghymru. Pwysleisiodd Jacqui Jones o Brifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, “Mae pob darparwr addysg sy’n arbenigo mewn twristiaeth yn gyfrifol am ddatblygu sgiliau diwydiant proffesiynol myfyrwyr yn ogystal â’u dysgu academaidd. Gellir cyflawni hyn trwy weithio’n agos gyda’r diwydiant twristiaeth yma yng Nghymru ac yn fyd-eang. Rydym felly yn croesawu cyflwyno Gwobrau Myfyrwyr NTG ac yn mawr obeithio y bydd y gystadleuaeth yn cael ei chydnabod yn fwy felly bydd mwy o fyfyrwyr yn gwneud cais i ennill cydnabyddiaeth i’r diwydiant am eu cyflawniadau. Wrth symud ymlaen bydd y gwobrau yn annog y sector twristiaeth i chwarae mwy o ran mewn prosiectau cydweithredol.”

Mae myfyrwyr na enillodd ond a gyflwynodd geisiadau rhagorol wedi derbyn tystysgrifau canmoliaeth uchel gan Gymdeithas Dwristiaeth Cymru. Llongyfarchiadau i Lauren Boyce o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac Amy May Evans o Goleg Gŵyr, a gafodd ganmoliaeth uchel.

Mae’r seremoni wobrwyo a oedd i fod i gael ei chynnal ar y 25ain o Fawrth yng Nghaerdydd wedi’i gohirio i’r flwyddyn academaidd newydd. Yn y seremoni proffil uchel cyhoeddir enillydd cyffredinol y gystadleuaeth a bydd cyflawniadau’r myfyrwyr a ragorodd yn cael eu dathlu.