Eng

Cymdeithas Twristiaeth Cymru a’r Prosiect Next Tourism Generation yn Lansio Cystadleuaeth Myfyrwyr Cychwynnol yng Nghymru

Mae Cymdeithas Twristiaeth Cymru mewn partneriaeth â’r prosiect Next Tourism Generation (NTG) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn gwahodd myfyrwyr o golegau a phrifysgolion ledled Cymru i gyflwyno eu profiadau gorau o ymgysylltu â diwydiant, arloesi digidol a thwristiaeth gynaliadwy.

Dangosodd ymchwil a wnaed yn 2019 gan y prosiect NTG fod angen gwell cydweithredu rhwng diwydiant ac addysg. Hefyd, yr angen i fynd i’r afael â bylchau sgiliau digidol a chynaliadwyedd yn y diwydiant twristiaeth. Nod y gystadleuaeth hon yw dod â myfyrwyr a chynrychiolwyr blaenllaw’r diwydiant ynghyd i nodi arfer gorau wrth ddysgu.

Gall pob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau addysg bellach ac uwch sydd â chydran yn ymwneud â thwristiaeth a theithio, lletygarwch, digwyddiadau, treftadaeth, a bwyd a diod gyflwyno eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u syniadau arloesol ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol i farnwyr diwydiant.

Wrth lansio’r gystadleuaeth, dywedodd John Walsh-Heron, Cadeirydd Cymdeithas Twristiaeth Cymru: “Mae’r gystadleuaeth hon yn cefnogi ein nodau yng Nghymru i ddod â sectorau twristiaeth ynghyd i rwydweithio a datblygu arfer gorau, cefnogi datblygiad academaidd ac annog dealltwriaeth o dwristiaeth gynaliadwy. Heddiw mae gan fyfyrwyr olwg unigryw o’r byd o’u cwmpas a gallant fod yn arloesol yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol gan ddangos ffyrdd newydd y gallwn agor allan ein cynnig lletygarwch.”

Dywedodd Dr Sheena Carlisle, Rheolwr Prosiect ar gyfer y Prosiect NTG yng Nghymru: “Rwy’n falch iawn bod y gystadleuaeth hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr arddangos eu hysbrydoliaeth ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol.  Mae’n hawdd cystadlu ac rydym yn annog pob myfyriwr cymwys i gymryd rhan.”

Bydd y gystadleuaeth yn gorffen gyda seremoni wobrwyo ar 25ain Mawrth 2020 ym Met Caerdydd gyda chynrychiolwyr diwydiant ac addysg.  Bydd chwe enillydd ar gyfer tri chategori noddedig ac enillydd cyffredinol.

Mae Bluestone National Park Resort Ltd yn Sir Benfro yn noddi’r categori gwobrwyo twristiaeth gynaliadwy. Dywedodd Marten Lewis, Pennaeth Cyfrifoldeb Corfforaethol: “Mae cynaliadwyedd yn hynod o bwysig i Bluestone.  Rydym yn angerddol am rymuso arweinwyr y dyfodol ym maes Lletygarwch a Thwristiaeth i gofleidio’r potensial sydd gan y diwydiant i gefnogi Datblygiad Cynaliadwy.  Rydym yn falch iawn o gefnogi Cystadleuaeth Myfyrwyr NTG.  Rydym yn gyffrous iawn i weld rhai o’r cystadleuwyr gwych yn cael eu cyflwyno”.

Gellir dod o hyd i ffurflen gais ar gyfer cystadlu, canllawiau a’r meini prawf beirniadu yma ntgwales.com/ntgcompetition2020

*** [Y Diwedd] ***

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: HLJones@cardiffmet.ac.uk

Nodiadau i Olygyddion:

  • Mae’r prosiect Next Tourism Generation (NTG) yn Gynghrair a ariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd sy’n ceisio cynyddu cydweithrediad rhwng diwydiant ac addysg, blaenoriaethu bylchau sgiliau digidol a chynaliadwyedd, a gwella delwedd gyrfaoedd ym maes twristiaeth a lletygarwch. Partner prosiect NTG yng Nghymru yw Prifysgol Metropolitan Caerdydd.
  • Cymdeithas Twristiaeth Cymru yw’r corff aelodaeth proffesiynol ar gyfer pobl sy’n gweithio ym mhob sector o’r economi ymwelwyr yng Nghymru. Mae’r Gymdeithas yn cwrdd i gael trafodaeth, i rannu gwybodaeth, rhwydweithio a threfnu digwyddiadau.