Dathlu Ellie Fowler: Ifanc, Ysbrydoledig a Llwyddiannus yn y Diwydiant Teithio

Rydych chi wedi cael eich enwi fel un o 30 Under 30 gan TTG Media a dyna gyflawniad! Dywedwch fwy wrthym am eich taith yrfa a sut gwnaethoch chi gyrraedd ble rydych nawr a pham mae hyn yn golygu cymaint.

Ar ddechrau 2020 fe ddechreuon ni weld mewn gwirionedd ganlyniadau’r holl waith caled, wrth i mi gael fy enwebu ar gyfer Gwobrau Priodas Cymru 2020 ar gyfer ‘Trefnydd Mis Mêl y flwyddyn’ ac ennill!!! Yna ychydig wythnosau’n ddiweddarach roedd y busnes yn rownd derfynol Gwobrau Twf Busnes De Cymru ar gyfer ‘Seren y Flwyddyn’. Wedi’i ddilyn, gan gael fy newis ar gyfer 30 Under 30 TTG. Mae’n deg dweud bod 2020 wedi cychwyn ar wib!

Cael fy enwi yn 30 Under 30 TTG Media yw fy nghyflawniad gyrfa mwyaf eto, ac mae’n anrhydedd imi gael fy newis yn arbennig yn rhaglen eleni, ymhlith rhai ymgeiswyr anhygoel eraill.

Nid yw fy nhaith gyrfa i’r pwynt hwn wedi bod yn un syml a bu’n rhaid i mi ymgymryd â sawl her. Yn benodol, bu’n rhaid i mi ddysgu llawer iawn fel asiant teithio a pherchennog busnes, sydd fel y gallwch ddychmygu yn dod â chymhlethdodau fel; gwasanaeth cwsmeriaid, cyfathrebu, rheolaeth cyfrifon ariannol, marchnata digidol a recriwtio ac ati.

Er mwyn ennill y sgiliau amrywiol sydd gen i heddiw, rydw i wedi cymryd agwedd ‘hunan-ddysgedig’ lle byddaf yn aml yn neidio wysg fy mhen i unrhyw dasg neu her newydd. Gan fod cyfryngau cymdeithasol bellach yn rhan mor fawr o fywydau pawb ac yn ffordd wych o farchnata’ch busnes, rwyf wedi treulio oriau diddiwedd yn creu a datblygu cyfryngau cymdeithasol ein cwmni ar draws sawl platfform.

Am y tair blynedd diwethaf rwyf wedi gweithio’n hynod o galed i ddechrau a thyfu’r busnes sydd gyda ni heddiw. Fe wnaethom ni agor ein siop asiantaeth deithio ym mis Chwefror 2017 gydag ail-frandio llwyr ac rydym wedi mynd ymlaen i ennill sawl gwobr a chreu ‘teulu busnes’ gyda nifer o weithwyr a gweithwyr gartref.

Mae llwyddiant a chynaliadwyedd ein busnes yn canolbwyntio ar ein cymuned leol a’r gefnogaeth a gawn gan ein cwsmeriaid ar lefel busnes a phersonol. Credwn fod gwasanaeth cwsmeriaid da a chyfathrebu yn hanfodol i lwyddo, ynghyd â’r gallu i weithredu’n gyflym ac addasu i farchnadoedd a thueddiadau sy’n newid.

Er bod y pandemig presennol yn tarfu’n fawr ar ein diwydiant, rydym yn hyderus y bydd ein cymuned yn dod at ei gilydd eto ac yn helpu’r busnes i gychwyn unwaith eto, ar ôl y cyfyngiadau symud.

Cyn cychwyn ar y ‘The Travel Business’ yng Nghasnewydd, a wnaethoch chi ddychmygu gyrfa mewn twristiaeth?

Rwyf wastad wedi bod yn angerddol am deithio a thwristiaeth, gan ei fod yn rhywbeth y mae fy nheulu wedi’i wneud ers cenedlaethau. Fodd bynnag, ni wnes i ddychmygu, wrth astudio fy ngradd Addysg gyda Chymraeg, ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, y byddwn yn mynd ymlaen i ddilyn hyn fel fy ngyrfa fy hun.

I ddechrau, ar ôl graddio, roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n mynd ymlaen i fod yn athro ond sylweddolais yn gynnar nad dyna’r yrfa i mi. Cefais sawl rôl gwerthu/rheoli a gweithiais fy ffordd i fyny bob amser mewn cwmni, ond gwyddwn o hyd, yn nwfn fy enaid, fy mod i eisiau cychwyn asiantaeth deithio. Penderfynais, ar ôl llawer o feddwl a chynllunio, i roi’r gorau i’m swydd â chyflog da, car cwmni a phecyn buddion da i gychwyn ‘The Travel Business’. Mae wedi bod y penderfyniad gyrfa gorau i mi ei wneud erioed. Rwyf wrth fy modd yn tyfu’r cwmni ac ni allaf aros i weld i ble y gall fynd yn y dyfodol.

Sut ydych chi’n meddwl y bydd y pandemig cyfredol yn newid y ffordd y mae pobl yn archebu teithio a gwyliau? Ydych chi’n credu y bydd teithio’n dod yn fwy domestig?

Mae’r pandemig byd-eang hwn wedi bod yn wirioneddol ddinistriol i’r mwyafrif o fusnesau, yn enwedig cwmnïau bach fel ein un ni. Mae’r diwydiant teithio wedi bod yn un o’r rhai a gafodd eu taro waethaf gan COVID-19 ac mae asiantaethau teithio ledled y DU yn teimlo’r effeithiau ac efallai y byddant yn parhau i wneud hynny am fisoedd i ddod.

Credaf yn bersonol, unwaith y bydd gwledydd yn dechrau ennill rheolaeth dros y firws a chyfyngiadau symud yn cael eu codi, y gwelwn ddau fath o bobl; y rhai na allant aros i fynd ar yr hediad nesaf sydd ar gael, a’r rhai a fydd yn sgeptig iawn o hedfan hyd y gellir rhagweld.

Mae’n bwysig yn yr amseroedd hyn ein bod ni yn ‘The Travel Business’ yn aros mor hyblyg â phosibl i’n cwsmeriaid, i gadw hyder a chaniatáu i archebion gael eu newid yn ôl y sefyllfa barhaus, gan roi’r tawelwch meddwl sydd ei angen ar bobl.

Yn y tymor byr mae’n debygol y bydd seibiannau’r DU yn faes galw allweddol ac mae ein busnes yn anelu at gynnig gwyliau yn y DU ac yn rhyngwladol. Elfen arall o’n busnes yw teithiau sy’n dod i mewn i Gymru, yr ydym yn eu rheoli trwy ein busnes arall, Celtic Travel. Mae hyn yn rhywbeth rydyn ni wedi bod yn ei wneud yn llwyddiannus i grwpiau ledled y byd ers blynyddoedd lawer, gan drefnu teithiau, digwyddiadau cerddoriaeth a chwaraeon ac ymweld â golygfeydd o amgylch Cymru. Eisoes mae grwpiau wedi aildrefnu ac yn gobeithio ymweld â Chymru yn ystod gaeaf 2020 ac ar ddechrau 2021.

Rwy’n credu unwaith y bydd teithio byd-eang yn ailagor a phobl yn dechrau gweld ei fod yn ddiogel, bydd yn codi eto ac yn brysurach nag erioed o’r blaen. Yn y tymor byr, fodd bynnag, gwelwn gyda thristwch lawer o gwmnïau teithio a chwmnïau hedfan yn cau a gweithdrefnau diogelwch llawer llymach ar gyfer meysydd awyr a hediadau

Pa sgiliau ydych chi’n credu ddaw yn bwysicach yn dilyn y pandemig hwn?

Yn ystod y pandemig rwyf wedi ceisio aros yn bositif a chanolbwyntio fy sylw ar wella ein cyfryngau cymdeithasol, blogiau, gweinyddiaeth a’r wefan – i enwi dim ond rhai. Felly, rwyf wedi ceisio cymryd yr amser i wneud hyn i gyd, fel y gallwn ailgydio ar unwaith pan fydd y byd yn ailagor.

Sgil allweddol y credwn fydd yn hanfodol ar ôl y pandemig fydd rhoi sicrwydd i gwsmeriaid ac ailadeiladu hyder yn y diwydiant teithio. Rydym yn gweld cyfryngau cymdeithasol fel dull llwyddiannus o ddarparu’r sicrwydd hwn ac mae’n bwysig nad yw postiadau cyfryngau cymdeithasol yn canolbwyntio’n llwyr ar fargeinion gwyliau, ond hefyd ar hysbysu cwsmeriaid ar feysydd fel diogelwch, gweithdrefnau maes awyr, polisïau cwmnïau hedfan ac ati.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i unrhyw un sydd am ddechrau gyrfa mewn twristiaeth a pham ei fod yn ddiwydiant mor gyffrous i weithio ynddo?

Byddwn heb os yn argymell gyrfa ym maes teithio a thwristiaeth i unrhyw un, gan fod cyfleoedd anhygoel ar gael. Gall fod yn anodd, ond mae’n ddiwydiant pleserus i fod yn rhan ohono ac mae ganddo ymdeimlad gwirioneddol o gymuned, lle mae pawb yn cefnogi ei gilydd.

Rwy’n ddigon ffodus i allu mynychu sioeau masnach, digwyddiadau, teithiau addysgol i wahanol wledydd sy’n gwneud y swydd hon yn gymaint o hwyl. Mae’n ddiwydiant sydd bob amser yn esblygu ac yn newid, sy’n ei gadw’n gyffrous.

Mae cymaint o rolau o fewn teithio a thwristiaeth, ac yn aml gallwch archwilio cymaint o feysydd o dan un swydd!